Loggbok Landsort

Loggbok Landsort

Välkommen till LSMC-Loggen!

LSMC arbetar sedan 1998 för att främja jobb och fastboende på Landsort, kort sagt Landsorts existens och framtid som ett levande skärgårdssamhälle. För den inte helt välinformerade vill vi berätta att LSMC under sina år arbetat fram att södra delen av ön frigjordes för nya verksamheter, att Landsortstrafiken bildades, en Sjösäkerhetsskola, ett Vandrarhem och en Gästhamn startades, att vi fick en telefonväxel, bredband, mobiltelefoni, skylttavlor, trapprenoveringar ... Idag arbetar föreningen framför allt med projekten Landsorts Hamnar, Kunskapsstationen KIKA på Landsort, Fiber till hushållen och med planfrågor för Landsorts utveckling.

13 mars Möte på Landsort om mulbete

Loggbok 2018Posted by Roland Steen Thu, March 15, 2018 10:16:48

LSMC träffar länsstyrelsens förvaltare av Landsorts naturreservat och Gålö Gårdsmejeri för att diskutera möjligheterna att återuppta mulbete på Landsort. Mötet leder till att LSMC ska påbörja förberedelser för ny avstängsling av norra udden, från Skravleviken till Norra Österhamn. Det nya stängslet avses dras i samma stråk som det befintliga nu förfallna stängslet. Förhoppningsvis ska till sommaren ett 30-tal unga getter beta på norra Landsort.
12 mars Beslut om konsult för hamnprojektet

Loggbok 2018Posted by Roland Steen Thu, March 15, 2018 10:09:10
LSMC och Nynäshamns kommun tar (på var sitt håll, för sin respektive del) beslut om teknisk konsult att bistå i miljöprövningsprocessen får hamnprojektet, efter en noggrann utvärdering under vintern enligt den offentliga sektorns upphandlingskrav. Tre företag hade inbjudits att lämna anbud. Valet landade slutligen på Structor Miljöbyrån i Stockholm i samverkan med ELU. Structor har stor erfarenhet från den typ av arbete det här handlar om, bl a också i tidigare uppdrag för Sjöfartsverket
9 mars KIKA-seminarium på Östersjöcentrum

Loggbok 2018Posted by Roland Steen Thu, March 15, 2018 09:59:31

Tillsammans med forskarna på Östersjöcentrum och Nynäshamns gymnasium arbetar projektgruppen fram en struktur och ett innehåll i en första praktisk tillämpning för KIKA-projektet, ”Resan till Landsortsdjupet”. Det handlar om dels en upplevelseresa i 3D och med VR-teknik, dels kunskaps- och informationspunkter att fördjupa sig i under resan och dels former för interagerandet mellan ”den resande” (gymnasieelev eller allmänintresserad besökare) och upplevelsen och kunskaperna.1 mars Beslut om sprängsten för vågbrytare

Loggbok 2018Posted by Roland Steen Tue, March 13, 2018 14:23:40

Sjöfartsverket tar det formella beslutet att ställa sprängsten som uppstår vid verkets kommande arbete på Södertäljeleden (”Landsortsfarleden”) till förfogande utan kostnad, i enlighet med miljöbalkens krav på nyttiggörande av naturresurser, för anläggning av vågbrytare vid Västerhamn och Norrhamn. Det här är ett ytterligare viktigt steg av de många som behöver tas fram emot ett genomförande av Landsorts hamnprojekt.22 januari Möte om Landsorts Hamnar

Loggbok 2018Posted by Roland Steen Thu, January 25, 2018 09:37:40

Möte med alla viktiga aktörer för projektet Landsort Hamnar, under kommunalrådet Patrik Isestads ledning. Landstinget, Fastighetsverket, Länsstyrelsen, Utö Rederi, SSIF medver-kade. LSMC höll i mötet tillsammans med kommunen. Ett bra möte som landade dels i start på en tyngre process för att ta projektet fram emot framtida genomförande, dels en process som ska knyta ihop aktörerna i gemensam finansiering av den fortsatta miljöprövnings-processen.

Samtidigt pågår LSMCs och kommunens upphandling av tekniska konsulter för miljöpröv-ning och konstruktion. Ett beslut om vilket företag som ska väljas kommer närmaste veckorna.17 november Naturvårdsmöte på Länsstyrelsen

Loggbok 2017Posted by Roland Steen Tue, December 12, 2017 09:45:39
LSMC har haft möte med Länsstyrelsen i flera naturvårdsfrågor. Föreningen presenterade en väldoku­men­terad bild/fotoserie av läget i naturvården. Tanken är att efter mötet Lst och kommunen gemensamt ska ta fram en information omfat­tande såväl reservatets bestäm-melser som detaljplanen. Avsedd att gå till alla intressen­ter på Landsort såsom arrendato-rer, hyresgäster, företagare och föreningar. Föreningen tog också upp betesfrågan. Lst är positivt till tanken att göra ett betesarrangemang. Föreningen redovisade ett pre­li­minärt underlag (tekniska lösningar, ekonomi) och fortsätter diskussionen med Lst och berörda aktörer.7 november Fiberprojektet in i ny fas

Loggbok 2017Posted by Roland Steen Sat, December 09, 2017 12:06:08
Med ett helt luftbaserat bredbandsförslag i bagaget, Air2Fiber, läggs en enkät för att få klart de boendes intresse ut på Facebook (fiberprojektet sköts av Landsort Fiber ek för).

Ett ytterligare förslag, från Svenska Stadsnät AB (Telia), är på ingång efter årsskiftet. Det kommer att vara helt markbaserat och utgå från den optiska kabeln till Landsort och det lednings/rörsystem som Telia redan har på Landsort.6 oktober 2017 KIKA-projektet Vägval

Loggbok 2017Posted by Roland Steen Sat, December 09, 2017 11:54:18
Projektgruppen för KIKA träffas på Landsort för att lägga upp arbetet framåt. Säkringen av den finansiering som behövs för projektet kommer att ta lång tid (liknande projekt som Vikingaliv på Djurgården och U-båtsmuseet i Karlskrona tog 15 år). För att inte tappa sitt "momentum" behöver projektet ha en plan framöver. Den grundläggande idé som gruppen arbetar vidare på, är ett "virtuellt" KIKA, dvs att börja arbeta med innehållet, i moderna former för visualisering av berättelser och information/data. KTHs Computer Science and Visualization Center kontaktas (bl a).

« PreviousNext »